مهرطلبی، بیماری راضی کردن دیگران

مهر طلبی بیماری است که در آن حاضریم برای اینکه رضایت دیگران را به دست بیاوریم و آن ها را از دست ندهیم، از حق و حقوق خودمان بگذریم. اول به دنبال تامین رضایت دیگران هستیم و سپس به سراغ خودمان، آرزوهایمان، هدف هایمان، نیازهایمان و خواسته هایمان می رویم. ارزش خودمان را در گروی کارهایی که برای دیگران انجام می دهیم، می بینیم و اگر کسی را از خود […]