حرکت از «فرار از مشکلات» به سمت «مشکلات دوست داشتنی»

پاییز سال 1396 است. درگیر انجام پایان نامه کارشناسی ارشدم هستم. یک هفته تمام در کتابخانه ملی به سر بردم، روزی 4 وعده غذا خوردم و نوشتم و نوشتم و نوشتم، اصلاح کردم و رفرنس دادم، با اعداد و ارقام سر و کله زدم تا در نهایت توانستم پایان نامه ام را تحویل دهم و در آخرین لحظات بهمن ماه از آن دفاع کنم. درگیر پایان نامه که بودم دعا […]