جرئت و ریسک پذیری راهنمایی به سوی رشد فردی

فرهنگ فارسی عمید جرئت را دلیری، بی‌باکی و پردلی معنا کرده است. آنچه به ذهن من با واژه جرئت متبادر می شود دانستن و عمل کردن است. من می دانم که در مسیر اشتباهی هستم، آن را می پذیرم و اصلاحش می کنم. می دانم که دوستان خوبی ندارم، ارتباطات جدیدی می سازم. می دانم که شغلی که در آن هستم به من، آینده من، نیازها و اهداف من مربوط […]

مهرطلبی، بیماری راضی کردن دیگران

مهر طلبی بیماری است که در آن حاضریم برای اینکه رضایت دیگران را به دست بیاوریم و آن ها را از دست ندهیم، از حق و حقوق خودمان بگذریم. اول به دنبال تامین رضایت دیگران هستیم و سپس به سراغ خودمان، آرزوهایمان، هدف هایمان، نیازهایمان و خواسته هایمان می رویم. ارزش خودمان را در گروی کارهایی که برای دیگران انجام می دهیم، می بینیم و اگر کسی را از خود […]

دوست بودن با خود، اصل اولیه عزت نفس و آغازی بر تغییرات

عزت نفس را اگر بخواهیم به زبان ساده ترجمه کنیم می توانیم به معنایی که ناتانیل براندن در کتاب روانشناسی عزت نفس آورده است مراجعه کنیم: او برای عزت نفس دو ستون مهم بر می شمرد: داشتن احساس اطمینان در برخورد با چالش های زندگی یعنی باورِ خودتوانمندی احساس داشتن صلاحیت برای خوشبخت شدن یعنی احترام به خود نگاهی به تعریف عزت نفس که می اندازیم به نظر ساده و […]