جرئت و ریسک پذیری راهنمایی به سوی رشد فردی

فرهنگ فارسی عمید جرئت را دلیری، بی‌باکی و پردلی معنا کرده است. آنچه به ذهن من با واژه جرئت متبادر می شود دانستن و عمل کردن است. من می دانم که در مسیر اشتباهی هستم، آن را می پذیرم و اصلاحش می کنم. می دانم که دوستان خوبی ندارم، ارتباطات جدیدی می سازم. می دانم که شغلی که در آن هستم به من، آینده من، نیازها و اهداف من مربوط […]