تیز کردن تبر خودمان با تنهایی

روزی جوانی جهت کار پیش پیرمردی رفت که چوب‌بری داشت. جوان نیرومند و درشت‌اندام به پیرمرد گفت: من به کار نیاز دارم آیا در اینجا کاری برای من هست؟ پیرمرد گفت آری شما می‌توانید با این تبر درختان را قطع کنی و بابت هر درخت یک سکه از من دریافت نمایی. جوان خوشحال شد و از روز بعد کارش را شروع کرد. او با تلاش و پشتکار و قدرت جسمی فراوانی که داشت توانست […]