فاصله بگیریم تا بهتر تصمیم بگیریم

همه ما گاهی به راهی که در آن هستیم، شغلی که انتخاب کرده ایم، انتخاب نزدیکترین دوستان شک می کنیم. شک می کنیم که این تصمیم بهترین تصمیم با توجه به شرایط امروزمان هست یا نه. شک می کنیم ادامه دهیم یا نه؛ نمی دانیم مسیر را نیمه کاره رها کنیم و مسیر جدیدی را از نو شروع کنیم یا دست به اصلاحاتی بزنیم برای بهتر شدن و در مسیر […]

حواسمان به تصمیم های خوب نامرتبط هست؟

در باب تصمیم و تصمیم گیری هر چه بگوییم کم گفته ایم. تصمیم گیری هم مثل برنامه ریزی جزء آن دسته از مطالبی است که آنقدر درباره آن صحبت شده است که وقتی مجددا صحبتی درباره آن به میان می آید همگی به نشانه تایید سری تکان می دهند و به سراغ تصمیم های خودکه می روند، همان روال سابق را در پیش می گیرند و نتایج هم نزدیک به […]