حواسمان به تصمیم های خوب نامرتبط هست؟

در باب تصمیم و تصمیم گیری هر چه بگوییم کم گفته ایم. تصمیم گیری هم مثل برنامه ریزی جزء آن دسته از مطالبی است که آنقدر درباره آن صحبت شده است که وقتی مجددا صحبتی درباره آن به میان می آید همگی به نشانه تایید سری تکان می دهند و به سراغ تصمیم های خودکه می روند، همان روال سابق را در پیش می گیرند و نتایج هم نزدیک به […]