سال 1398

سال 98 را چگونه گذراندم؟ سال 98 به اتمام رسید. سال 98 برای من سالی پرفراز و نشیب و پر از تجربه، پراسترس و پویا بود. مثل مسافر اتوبوسی که از جاده پیش رو بی خبر است، با هر بالا و پایینی که جاده داشت دلم هری ریخت و دوباره برگشت. سال 98 برای من سال تجربه های جدید و فشار بود. صبح ها سرکار می رفتم و عصرها تا […]