فاصله بگیریم تا بهتر تصمیم بگیریم

همه ما گاهی به راهی که در آن هستیم، شغلی که انتخاب کرده ایم، انتخاب نزدیکترین دوستان شک می کنیم. شک می کنیم که این تصمیم بهترین تصمیم با توجه به شرایط امروزمان هست یا نه. شک می کنیم ادامه دهیم یا نه؛ نمی دانیم مسیر را نیمه کاره رها کنیم و مسیر جدیدی را از نو شروع کنیم یا دست به اصلاحاتی بزنیم برای بهتر شدن و در مسیر […]