ساده زیستی راهی به سوی زندگی آرام تر

ساده زیستی را نه می توان در لباس ژنده پوشیدن و کم خوردن خلاصه کرد و نه در کم خرج کردن و فقیر بودن. ساده زیستی سبک زندگی است که اصرار بر تامین معاش حداقلی دارد تا از این طریق انسان فرصتی برای رسیدگی به خود، معنای زندگی، فراغت، کتاب خواندن، عمیق شدن و تفریح داشته باشد. به اعتقاد دیوید ثورو (تورو) با سه ساعت کار روزانه می توان معاش […]