جرئت و ریسک پذیری راهنمایی به سوی رشد فردی

فرهنگ فارسی عمید جرئت را دلیری، بی‌باکی و پردلی معنا کرده است. آنچه به ذهن من با واژه جرئت متبادر می شود دانستن و عمل کردن است. من می دانم که در مسیر اشتباهی هستم، آن را می پذیرم و اصلاحش می کنم. می دانم که دوستان خوبی ندارم، ارتباطات جدیدی می سازم. می دانم که شغلی که در آن هستم به من، آینده من، نیازها و اهداف من مربوط […]

مهرطلبی، بیماری راضی کردن دیگران

مهر طلبی بیماری است که در آن حاضریم برای اینکه رضایت دیگران را به دست بیاوریم و آن ها را از دست ندهیم، از حق و حقوق خودمان بگذریم. اول به دنبال تامین رضایت دیگران هستیم و سپس به سراغ خودمان، آرزوهایمان، هدف هایمان، نیازهایمان و خواسته هایمان می رویم. ارزش خودمان را در گروی کارهایی که برای دیگران انجام می دهیم، می بینیم و اگر کسی را از خود […]

تیز کردن تبر خودمان با تنهایی

روزی جوانی جهت کار پیش پیرمردی رفت که چوب‌بری داشت. جوان نیرومند و درشت‌اندام به پیرمرد گفت: من به کار نیاز دارم آیا در اینجا کاری برای من هست؟ پیرمرد گفت آری شما می‌توانید با این تبر درختان را قطع کنی و بابت هر درخت یک سکه از من دریافت نمایی. جوان خوشحال شد و از روز بعد کارش را شروع کرد. او با تلاش و پشتکار و قدرت جسمی فراوانی که داشت توانست […]