دوست بودن با خود، اصل اولیه عزت نفس و آغازی بر تغییرات

عزت نفس را اگر بخواهیم به زبان ساده ترجمه کنیم می توانیم به معنایی که ناتانیل براندن در کتاب روانشناسی عزت نفس آورده است مراجعه کنیم: او برای عزت نفس دو ستون مهم بر می شمرد: داشتن احساس اطمینان در برخورد با چالش های زندگی یعنی باورِ خودتوانمندی احساس داشتن صلاحیت برای خوشبخت شدن یعنی احترام به خود نگاهی به تعریف عزت نفس که می اندازیم به نظر ساده و […]

حواسمان به تصمیم های خوب نامرتبط هست؟

در باب تصمیم و تصمیم گیری هر چه بگوییم کم گفته ایم. تصمیم گیری هم مثل برنامه ریزی جزء آن دسته از مطالبی است که آنقدر درباره آن صحبت شده است که وقتی مجددا صحبتی درباره آن به میان می آید همگی به نشانه تایید سری تکان می دهند و به سراغ تصمیم های خودکه می روند، همان روال سابق را در پیش می گیرند و نتایج هم نزدیک به […]